فرارسیدن زمستان و جشن یلدا

شب یلدا خجسته باد

রায়েজনী কুরগি ইরান در ایتالیا ، جشن یلدا را بهیی ایرانیان ؛ به ویژه ইরানিয়ান مقিম ایتالیا شادباشد। شایسته است ؛ با مراجعه به یکی از دانشنامه আরে ... دیوان حافظ; বা شاهنامه فردوسی گش گهه؛؛।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।। را را।। را را। را।।।।।।।।।।।।।।।।।।। خود خود خود خود خود। خود خود خود।।।।।।

ইয়ালদা রাত

ভাগ