نمایش مجموعه تورلونیا در شهر رم

নমایش تندیس های مرمر مجموعه تورلونیا در شهر رم

از از نیم نیمرن ، تندیس های مرمر مجموعه বিশেষ টরলোনিয়া, যদি বর্ণের 620 তান্ডিস ইউনিানী এবং রোমি ইস্ট 25 از 2020 মার্চ 10। در شهر رم به نمایش گذاشته خواهد شد। এন সামগ্রিক পরের নম নমুনা অরুপায়ি এবং আমেরিকা, به موزه جدید টরলোনিয়া অিতালিয়া বাশخواهد گشت। মালিক এন সামগ্রه, পরিবার টরলোনিয়া, در سده های ۱۸ و ۱۹ م। প্রশাসন امور مالی واتیکان را بر عهده داشته است। এন পরিবার যদি বা তাশিস এক মোজা বিশেষ দর সাল سال ম। স্পষ্টত বাজেদী বিশেষ উপাখ্যান রা সরবরাহকারী কাঠামো سال در سال ۲۰۱۴ ম। মৌলিক র ব্রয়ী মাদ্রেইট এন সামগ্রহ তাসিস پس و پس از توافق با دولت ایتالیا در سال ۲۰۱۶ م। زمینه نمایش عمومی این آثار را نیز সরবরাহ نمود।

ভাগ