انعام جهانی کتاب سال ایران

فراخوان انعام جهانی کتاب سال ইরান

دبিরখানা পুরস্কার জাহানী কবট সাল ইরান, বেস্ট ও হস্তমীন দূরাহে এননাইটেড রা বা লক্ষ্য জ্ঞানসয়ী এবং معرفی كتابهای ارزشمند در دو حوزه স্টাডিজ ইসলামিক ও স্টাডিজ ইরানী, দার খুশ তালিফ, অনুবাদহ এবং تصحیح كه برای نخستین بار طی سال گذشتته ملیادی (2019) زبان‌های گوناগون در كشورهای বিভিন্ন (غیر از ایران) প্রচ্ছদ শাদা است ، در بهمن‌ماه 1399 বার্গজার ম‌کند।

ব্র্যান্ড ভিত্তিক সবই নাশরান, پیدآورندگان و صاحبنظران دعوت می شود, এক সংস্করণ এবং বই মোর্ড দৃষ্টিগোচর স্ব ব্রাউনি সংস্থার একটি দূরত্বের পুরষ্কার, তবুও দানাখির দিরখানা আরসাল কনদ।

বিষয় آثار ارسالی: الف ـ مطالعات اسلامی ب ـ مطالعات ایرانی

مهلت ارسال آثار: 31 شهریور‌‌ ماه 1399

نشانی: تهران ، خیابان বিপ্লব, خیابان برادران مظفرجنوبی, کوچه خواجه নাসির, پلاک 2, دبیرخانه جاییه ها

تلفن: 66966210

دورنگار: 66966218

پست التترونیک: [ইমেল সুরক্ষিত]

پایگاه الکترونیکی: www.bookaward.ir

ভাগ