جشنواره مدফেলম ইতালিয়া

اعطاء পুরস্কার ভিজাহ ডকুমার্ড আর্টির জشنواره مدفیلم ایتالیا به بابک کریمی

در جریان برگزاری بیست ও শশমিন দারাহ জشنোরে মেডফিল্ম অ্যাথালিয়া, পুরষ্কার ভিজাহ একক বয়স পারফরম্যান্স সেন্টিমায়ি বা বাবি করিমিক। در متن معرفی این بازیگر ؛ و تدوینگر ইরানী درکاتالوگ این جشنواره آمده است: "بابک کریمی پل ارتباطی فرهنگ مدیترانه ؛ بر فراز این دریای اتحاد بخش است। ভি কোদকী স্বয়ং রা মিয়ান রম এবং তেহরান گذرانده এবং با کارگردانان بزرگ معاصر از পিটার গ্রেনাওয়ে এবং জিয়ান্নি আমেলিও ؛ Mar মার্কো বেলোচিও এবং برادران তাভিয়ানী হামکاری নমوده এবং با عباس کیارستمی ؛ کارگردانی با طرح هایی همواره زندگی‌بخش ؛ شوق انگیز متعالی و ژرف همکاری قابل توجهی داشته است। ভি টাইমি از জলভি দুরবিন প্রতিক্রিয়া می‌شود ؛ بازیگری خلاق و پرتحرک مبدل می گردد و با انعطافی خارق العاده ، توانایی گذار از یرتحرک مبدل می گردد و با انعطافی خارق العاده ، توانایی گذار از یرتحرک مبدل می گردد و با انعطابی বাবক সব গ্যানস আরি যদি কাوش و در همه داستان‌هایی که روایت می کند ؛ همواره به چگونه نمایش دادنِ سینمایی قادر به از بین بردن موانع و زدودن فواصل ‌آگاه است। بابک پیاپی مسیر تازہ ای در پیش می گیرد چرا که تقابل এবং تعامل مستمر برایش مهم است ؛ و این همان چیزی است ؛ যদি بشر را طی قرون تکامل بخشیده است। با اهداء পুরস্কার یک عمر دستاورد هنری ، برآنیم باگ با با با با که که که که که که که که که که که که که که که که که که که که که که که که که که که که که که که که که که که که که که که که که که که که که که که نم نم نم نم نم نم نم نم نم نم نم نم نم نم نم نم نم نم نم نم نم نم نم نم نم نم نم نم نم خان خان خان خان خان خان خان خان خان خان خان خان خان خان دنیا و و دنیا دنیا و دنیا و دنیا دنیا دنیا دنیا و دنیا دنیا دنیا دنیا دنیا دنیا دنیا دنیا دنیا دنیا دنیا دنیا دنیا دنیا دنیا دنیا دنیا دنیا دنیا دنیا دنیا دنیا دنیا دنیا دنیا دنیا دنیا دنیا دنیا دنیا دنیا دنیا دنیا دنیا دنیا دنیا دنیا دنیا دنیا دنیا دنیا دنیا دنیا دنیا دنیا مه مه مه এবং مان مهی مه هم هم ادای احترام نماییم "। بابک کریمی بازیگر و تدوینگر ইরানী (متولد 1339) অতিরিক্ত بر فعالیت به عنوان تدوینگر ؛ در ده ها اثر سینمایی ایفاء نقش نموده এবং সাল 2011 ম। পুরষ্কার খরস নাগেরা এ স্বাস্থ্যরান বাজিগার পুরুষ জशनোরা বেন মালিলি ফিল্ম ব্রলিন রা ব্রাই এফাই বাশত্রেণ বাজিগার পুরুষ জ্বশোরে বেন আলমলে ফিলেল ব্রলিন রা ব্রাই এফএআইএএএফ ম্যাপস বাজার মারডা সিরিয়ান আরো আরু অরউ অজিন আখরিন ফিল্মী যদি বাবক ক্রিমি অনলাইন এফাই نقش نموده ؛ فیلم "جنایت بی‌دقت" ساخته شهرام مکری است ؛ যদি আমরা হামহাদ ওজদা ফিল্ম অন্যান্য, دربل اصلی নাচাবতী বিস্তে ও শশমিন দূরাহ জশনোরে মেডফিল্ম ایتالیا حاضر داشت ؛ যদি 25-19 آبان ماه 1399 در شهر رم برگزار گردید ؛ و در حاشیه آن ، বাবক ক্রিমি বেরা হামরাহ সুসান্না নিকচিয়েরেলি ই কার্গাহ آمোজশি হম বার্গজার নমুদ ؛ و فیلم کوتاه “دَم” ساخته ناصر ضمیری نیز ، نماینده ইরান در رخد سینمایی ، در ب ربتی فیربوت فیلبوت ی بلبوت

ভাগ