دورہ آموزش زبان فارسی

আরম্ভ করুন চারমিন দূরাহ্ مجাজী آمোজش ভাষা فارسی رایزنی فرهنگی ইরান আতিয়ালিয়া

রবিবার শনিবার 7 ফোরদিনের মাঃ 1400, چهارمین دوره مجাজি আমোজশ ভাষা ফারসি রাইজনি فرهنگی জ.আ.আেরান আর আয়েটলিয়া পরিদার অিতলগা আক্রমণদার আ ازট্টগা আক্রমণদার। আন دوره ، که پنجاه و یکمین دوره آموزش زبان فارسی رایزنی فرهنگی می باشد ؛ - যদি স্ব બા পোকিশ কন্ট্রাক্ট দাদান متقاضیان سراسر ایتالیا, افزایش چشم গের গণনা সংস্থা কনজডিং ইনজমিডহ এটস। ঘ میانی 1 এবং 2 ؛ و پیشرفته 1 এবং 2 ؛ বৃহস্পতিবার জলসায়া আমুশিশি তৌল ২৯ নভেম্বর ও সিএম (সামগ্রিকভাবে ৯০ টি নিউজ) বার্গজার মে گردদ ؛ و در پایان آن ، از فارسی آموزانی যদি در 1 درصد از ساعات آموزشی প্রধান داشته باشند ، آزمون پاینینیان خارتان راتان ر نوشتن سخن گفتن و… به عمل آمده ؛ و برای حائصین نمره قبولی ، گواهینامه ফার্ম در دره صادر خواهد شد

ভাগ