روز جهانی صلح و گفت و گوی تمدن ها

سی ام شهریورماه ؛ روز جهانی صلح و گفت و گوی تمدن ها ، گرامی باد।

ভাগ