مصاحبه নিউজগ্রিজি مهر با رایزن فرهنگی ইরান در ایتالیا

تاریخچه و حالت آموزش زبان و ادبیات فارسی در ایتالیا

محمدتقی امینی, رایزن فرهنگی ইরান অিতালিয়া, در گفتوگو با مهر সংবাদ দাদা: با برگزاری কা রোগয় মিশুশ ভাষা ফারসি রায়েজনী সংস্কৃতি হয়েছে পরিস্থিতি মজাজী, متقاضیان ایتالیایی به نسبت دورهای পূর্বে, افزایش چمشگیری শেষ করده‌اند। مشروح این مصاحبه را এনজা بخوانید।

ভাগ