روز ملی گرامیدشت فردوسی

وبينار عصري با فردوسی

রায়েজনি কুরগি ইরান দারিতালিয়া বা مشارکت پایگاه اطلاع رسারি এনতर्नতী এত্তালিয়ািক ভাষা সংবাদকর্গী সমবেদী ইরান (দিরোস), ২ ساعت নভেম্বর শনিবার ২ ار জুন শনিবার ২ ار অক্টোবর শনিবার মাহা ১৪০০ ওবনার "عصری با فردوسی" রা, সম্ভবত উপযুক্ত روز মিলি গ্রামেদশত ফারডোসি, বা মুহম্মদ তিকি আমিনী রাজি فرهنگی ایران درایتالیا ؛ پروفسور "ماریو کازاری" (دانشگاه ساپینزا شهر رم) ؛ এবং "ماریو ویتالونه" (دانشگاه پیزا) برگزار می نماید। برای مشاهده این وبینار এবং نشانی তথ্য مراجعه নামায়েদ:

https://youtu.be/odVQQhctls4

ভাগ