چهارمین دوره گفت و گوهای فرهنگی ইরান ও ایتالیا

نقش انسانی و اجتماعی در گفت و گوهای فرهنگی ইরান এবং ایتالیا

با مشارکت رایزنی فرهنگی ইরান অিতালিয়া ؛ و دانشگاه های علامه طباطبایی তেرانান ও সাপিয়েনজা শহর রম, চারিমিন দূরাহা ও গহায়া সংস্কৃতি ইরান ও অ্যাথালিয়া, বা শিরোনাম "نقش علوم মানব এবং اجتماعی در گفت و گোয়ায়ে সংস্কৃতি ইরান ও আইটালিয়া", আজ ২ ساعت নভেম্বর রোববার বুধবার সন্ধ্যা آ ই আগস্ট মাঘ ১৩৯৯ ।

দ্য এন ওয়াবিনার যদি বা পেম হামিদ বিট এবং জিউস্পে পেরোন সফ্রায়ে ইরান এবং ایتالیا ؛ و حسین سلیمی رییس دانشگاه علامه طباطبایی میزبان این دوره از گفت و گوها گشایش یافت مریم حسینی ؛ شجاع احمدوند ؛ و سعید میرمحمد صادق اعضاء হিয়াত ইরানী ؛ এবং কার্লো সেরেটি ؛ মিশেল ব্রুনেলি ؛ এবং মিশেল বার্নারদিনি اعضاء হায়াত অ্যাথালিয়ায়ে রা গঠন می دادند।

نخستین دور این گفت و گوها به ابتکار رایزنی فرهنگی ইরান অ্যাটালিয়া, সাল 1395 দূরবর্তী অনলাইন বা শিরোনাম "نقش هنر در گیسترش تعامل و همکاری‌های علمی و فرهنگی میان ইরান এবং ایتالی هنر در گیسترش تعامل و همکاری‌های علمی و فرهنگی میان ایران و ایتالی نر در سترش و سومن دور آن با لقب "افراط گرایی دینی و راه کارهای ব্রুন ধীরে অনলাইন" সাল 1396 বেমসবিয়ান ভিত্তি দিয়েরা المعارف ایتالیایی ট্রেসকানী দ্য রম বার্গজার গ্রিডহ বাড।        

ভাগ