تازه های نشر

انتشار برگردان ایتالیایی کتاب نمایش در ایران প্রভাব বাহام بیضایی

 برگردان ایتالیایی دکتر مانی نعیمی از کتاب "نمایش در ایران" اثر বহامام بیضایی ؛ با مقدمه ای از پروفسোর কার্লো সাকোন শিক্ষক এবং ভাষা ادبیات فارسی دانشگاه بلونیا ؛ با عنوان ایتالیایی ইরানের থিয়েটারের ইতিহাস انتشار یافت। ইরান তা نیمাহ কোর বিস্টিল নর স্ট মসি যদি سال‌های ۴۱ و ۴۲ هش در در مجلاتی نظیر مجله সংগীত انتشار یافت ؛ و سال ۱۳۴۴ توسط মুদ্রণ কাভিয়ান ؛ و سپس মুদ্রণ "روشنگران و مطالعات زنان" انتشار یافت।

ভাগ