نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران

প্রধান شش নমاینده از ایتالیا در نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران

با پیگیری و هماهنگی رایزنی فرهنگی ইরান در ایتالیا ، چهار ناشر ایتالیایی (ফ্রান্সেস্কো ব্রায়োসচি) ؛ (জোড়) ؛ (ডেক 33) ؛ (ভ্যালেন্টিনা); به همراه انجمن (নেগাহ) ؛ و مؤسسه بین المللی مطالعات مدیترانه وشرق (আইএসএমইও), با 53 শিরোনামের বই, در نخستین نمایشگاه مجাজী বই তেহরান বই তেহরান شد। দ্য এন নময়েশগাহ مجাজি যদি 30 দে মাহ 99 গشایش یافت ؛ 1732 ناشر داخلی ؛ এবং 180 নাশার বিদেশী বা বিশ থেকে 120 হাজার শিরোনাম বইয়ের সংস্থার জ্যাক এন্ড। نمایای نم।। تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا .شم। تا تا تا تا تا book.icfi.ir  বারপা از میان ناشران ایتالیایی কোম্পানী কনডে দ্য এন নময়েশগাহ মজাজি, রাইজনি ক্লারজি বা আতাশালিয়্যিক সংস্থার কনড্রাইন্ড নে নমাইশগাহ মজাজি, রায়েজনি কলিগ বা আন্তশালিয়া (সেতু 33) نظم و نثر "اثر دکتر محمد جعفر یاحقی ؛ عرض المزيد من নিশিয়েশগাহ, مشارکت داشته ؛ و “سیمرغ। سی مصاحبه با ایران شناسان ایتالیا "؛ যদি توسط مؤسسه بین المللی مطالعات مدیترانه وشرق (আইএসএমইও) দ্য এন নময়েশগাহ অ্যাটাহিক গ্রিডে নিজ, حاوی যদি در قالب طرح تاریخ شفاهی اسلام شناسان ؛ ইরান شناسان ؛ و اساتید زبان و ادبیات فارسی رایزنی فرهنگی ইরান در ایتالیا انجام ؛ و با مشارکت (আইএসএমইও) انتشار یافته است। 

ভাগ