محمد جعفر شریعت

محمد جعفر شریعت تهرانی (محقق - কবি - نویسنده)

محمد جعفر شریعت تهرانی (درویش) در سال 1930 ম। در شهر مشهد متولد گردید। ভি যদি দানশ آموخته زبان و ادبيات فارسي است به زبان های عربی ؛ آلمانی و ایتالیایی নিز احاطه دارد و از سال 1944 শুরু হয়েছে تألیف نموده است। ভি অতিরিক্ত بر তদন্তগুলি গিস্টার্ডার ভাষা و ادب فارسی ؛ به ভিژه হাফ পিওহোয়ী, সমه داستان و اشعار "هفت خوان" ؛ "سفارت عظيممي" ؛ "مكتب" ؛ "كتاب باغ" ؛ "لوحه" ؛ "جاودانگي" ؛ "مارگیر" ؛ "امام" ؛ "سایه" ؛ "کتاب نور" ؛ "در راه چیست آن" ؛ "كعبه" و ... رایز نفیس به رشته تحریر درآورده و برخی آثارش به زبان های انگلیسی এবং ... অনুবাদه গ্রিদহ এবং দার কনার গবেষণা এবং তিলিফ, দ্য হায়াইশ হায় متعدد در کشورهای বিভিন্ন নিস সংস্থার জাস্ট স্টেপ।

ভাগ
ইসলাম