طاهر صباحی

دکتر طاهر صباحی (فرش شناس - مجموعه دار)

دکتر طاهر صباحی 30 تیر 1319 در تهران زاده د و تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در تهران به پایان رساند। وی به قصد ادامه تحصیل در رشته پزشکی رهسپار ایتالیا گردید و ابتدا در دانشکده زشکی تورین و سپس در دانشکده دارو تاصیلات لود را به پایان رساند। আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন এবং আপনার সাথে যোগাযোগ করুন; আপনি যদি আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে চান, তবে আপনার সাথে যোগাযোগ করুন। এই হ'ল হাদীসে বলা হয়েছে যে, হযরত ইবনে আব্বাস রা। থেকে বর্ণিত। صباحی مدیر مسئول مجله بینالمللی "گره" است که تا کنون بیش از پنجاه شماره از آن به زبانهای ایتالیایی و انگلیسی منتشر گردیده است। এবং ইউথ ইউনিভার্সিটি টোকিও জাপান; Tecnotre ত্রিনিদাদ ইতালি এবং পোরোশেদ মরিনহো তিরোয়ান তদরিদ نموده است। আপনি যদি এই আইকনটি ব্যবহার করতে চান, তবে আপনার আইকনটি ব্যবহার করতে পারবেন না। از جمله تألیفات وی می توان به عناوین ذیل اشاره نمود:
1986 - পূর্বের কার্পেট। শিল্প এবং ঐতিহ্য
1987- প্রাচীর এর Splendeur du Tapis
1987-vaghireh। কার্পেট বয়ন জন্য প্যাটার্নস
1989-Qashqai। ফার্সি উপজাতীয় রাগ
1989-কার্পেট। এক্স ভলিউম "গ্র্যান্ড এনক্রিপ্লিডিয়া ডেল'আন্টিকারিয়ার
1990-Kilim। ককেশাসের ফ্ল্যাট কার্পেট
ওরিয়েন্টাল কার্পেট এর 1991-ABC
পূর্বের 1991- নাইটস। 17th থেকে 20th শতাব্দীর ঘোড়া এবং কাঁটা কম্বল
1992 - Orientteppiche। ব্যান্ড ভি: কেলিমস, কোকাসিস ফ্ল্যাচগেভে
1992-Sumakh। প্লেইন বোনা রাগ
1995 - আনাতোলিয়া থেকে প্রাচীন কার্পেট একটি মূল্যবান সংগ্রহ
1995-সমরকন্দ। সিল্ক রোড থেকে কার্পেট
1997- (সেন্ট্রাল আনাতোলিয়া থেকে লম্বা কেশিক কার্পেট (Tülü। সেন্ট্রাল আনাতোলিয়ার লং-পাইল রাগ
1998- (চীন। প্রাচীনতম সাম্রাজ্য থেকে প্রাচীন কার্পেট (চীন। মহাজাগতিক সাম্রাজ্যের প্রাচীন রগস
1998- শাহসওয়ান জজিম
1999- ওরিয়েন্টাল রাগ। রক্ষণাবেক্ষণ এবং পুনরুদ্ধার
2005 - কারমেন পাঁচ কার্পেট কার্পেট
বিশ্বের ছাদ থেকে 2006-তিব্বত রাগ
2007- প্রাচীর গালিচা শিল্প
2008- (ইসলামের ইসলামিক বিশ্বকোষ (কার্পেট ও কিলিমস (
2009-Kilim, পূর্বের সমতল কাপড়

ভাগ
ইসলাম