آنگاه که شرق, غرب را ملاقات می کند

গুরু ইরাকের নমুনা থেকে ইরান

طرح مستند "جاهای خالی پُر شود" ؛ به کارگردانی عطیه زارع ؛ - যদি با عنوان "آنگاه که شرق ، غرب را ملاقات می کند" (যখন পূর্ব পশ্চিমের সাথে মিলিত হয়) بیست و پنجم لغایت بیس و هشتم ژانویه ۲۰۲۱ رب را ملاقات می کند "(যখন পূর্ব পশ্চিমের সাথে মিলিত হয়) ایتالیا برگزار می گردد। دبিরখানা এন গ্রিডামায়ি, از میان ۳۸۷ طرح ارسালী از ۵۶ কাশোর জাহান, 9 طرح سینمایی و 6 طرح مستند از 11 کشور را برگزیده ؛ যদি বিশ উ ۵۰۰ ما ما گر ما ما را را را را بر بر بر بر کارگردان زن اقتصادی ترین هزینه های রান্না ؛ رین بهت بهت بهت এবং… নির্বাচন ইচ্ছাند نمود

ভাগ