تازه های نشر

انتشار برگردان ایتالیایی বই بامداد اسلام

 رایزنی فرهنگی ইরান অিতালিয়া, বই "بامداد اسلام" ؛ প্রভাব عبدالحسین زرین کوب را ، در قالب طرح حمایت ترجمه آثار فارسی به دیگر زبان ها (تاپ) ، به زالب زاریایت و منتشر نمود। এন পড়া চালিয়ে

পড়া চালিয়ে যান ...