جشنواره بین المللی فیلم তোরিন

নমایندگان سینمای ইরান দ্য জشنواره بین المللی فیلم تورین

সি و هشتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم تورین 28-20 ন্যামবার 2020 ম। (بان آبان لغايت ۸ آذر ماه 1399) به حال برخط برگزار می گردد ؛ و فیلم "بوتاکس" نماینده سینمای ইরান পড়া চালিয়ে

পড়া চালিয়ে যান ...