جشنواره مد فیلم ایتالیا

اعطاء পুরস্কার ভিজাহ ডকুমার্ড আর্টির জشنواره مدفیلم ایتالیا به بابک کریمی

در جریان برگزاری بیست ও শশমিন দূরাহ জشنোরে মেডফিল্ম অ্যাথালিয়া, পুরষ্কার ভিজাহ একক বয়স পারদর্শিতা সেন্টিমায়ি বা বাবি করিম। در متن معرفی این بازیگر ؛ و تدوینگر পড়া চালিয়ে

পড়া চালিয়ে যান ...