وبینار به مناسببت روز ملی خلیج فارس

وبینار خلیج همیشه فارس

রাইজনি কুরগি ইরান দ্য অ্যাটালিয়া আজ ২৯ শে জুলাই 19 আরিদ্দশত মাঃ 10 হি জামান বা روزী মিলি খলিজ ফারস, ওবাইনারী বা শিরোনাম "خلیج همیشه فارس" را با حضور محمد تقی امینی رایزن فرهنگی ইরান পড়া চালিয়ে

পড়া চালিয়ে যান ...
روز ملی خلیج فارس

برگزاری নমایشگاه مجাজি ফটো خلیج همیشه فارس

رایزنی فرهنگی ইরান আতিয়ালিয়া, در جریان مجموعه برنامه های یکصد و شصت سال روابط فرهنگی ইরান ও আয়েতালিয়া, از تاریخ 8 اردیبهشت মাহ 1400; در آستانه روز ملی خلیج فارس ، نمایشگاه ফটো পড়া চালিয়ে

পড়া চালিয়ে যান ...