تازه های نشر

انتشار برگردان اتالیایی বই کارنامه ইসলাম

رایزنی فرهنگی ইরান در ایتالیا ، برگردان ایتالیایی বই "کارنامه اسلام" ؛ প্রভাব عبدالحسین زرین کوب را ، در قالب طرح حمایت ترجمه آثار فارسی به سایر زبان ها (تاسپ) চ্যানারপ রহ। این کتاب توسط خانم পড়া চালিয়ে

পড়া চালিয়ে যান ...