تازه های نشر

انتشار کتاب سی حکایت از گنجینه সাহিত্য کهن پارسی

 رایزنی فرهنگی ইরান অ্যাটালিয়া বই "সি হাকায়েট از گنجینه সাহিত্যের কহন পারসী" রা প্রিন্ট রস্যান্ড। বিভাগوای این کتاب ، سی حکایت گزیده از مجموعه هشت جلدی “قصه های خوب পড়া চালিয়ে

পড়া চালিয়ে যান ...
تازه های نشر

انتشار برگردان ایتالیایی کتاب کارنامه اسلام

رایزنی فرهنگی ইরান در ایتالیا ، برگردان ایتالیایی বই "کارنامه اسلام" ؛ প্রভাব عبدالحسین زرین کوب را ، در قالب طرح حمایت ترجمه آثار فارسی به سایر زبان ها (تاسپ) চ্যানারপ রহ। این کتاب توسط خانم পড়া চালিয়ে

পড়া চালিয়ে যান ...
تازه های نشر

انتشار برگردان ایتالیایی کتاب بامداد اسلام

 رایزنی فرهنگی ইরান অিতালিয়া, বই "بامداد اسلام" ؛ প্রভাব عبدالحسین زرین کوب را ، در قالب طرح حمایت ترجمه آثار فارسی به دیگر زبان ها (تاپ) ، به زالب زاریایت و منتشر نمود। এন পড়া চালিয়ে

পড়া চালিয়ে যান ...