جشنواره مستقل فيلم کوتاه کاتانیا ایتالیا

আহদায়ে দু পুরস্কার জشنোরে مستقل ফیلم کوتاه کاتانیا ایتالیا به نماینده سینمای ইরান

شمشین دوره جشنواره مستقل فیلم کوتاه کاتانیا ایتالیا (কোর্টের রাস্তা) সি و یکم دسامبر 2020 ম। (11 دي ماه 1399) তবে ঘটনা পড়া চালিয়ে

পড়া চালিয়ে যান ...
جشنواره بین المللی فیلم তোরিন

নমایندگان سینمای ইরান দ্য জشنواره بین المللی فیلم تورین

সি و هشتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم تورین 28-20 ন্যামবার 2020 ম। (بان آبان لغايت ۸ آذر ماه 1399) به حال برخط برگزار می گردد ؛ و فیلم "بوتاکس" نماینده سینمای ইরান পড়া চালিয়ে

পড়া চালিয়ে যান ...