تازه های نشر

انتشار کتاب سی حکایت از گنجینه সাহিত্য کهن پارسی

 رایزنی فرهنگی ইরান অ্যাটালিয়া বই "সি হাকায়েট از گنجینه সাহিত্যের কহন পারসী" রা প্রিন্ট রস্যান্ড। বিভাগوای این کتاب ، سی حکایت گزیده از مجموعه هشت جلدی “قصه های خوب পড়া চালিয়ে

পড়া চালিয়ে যান ...