افتتاح نمایشگاه ফটো عشیر ইরান শহর মাতরা

افتتاح نمایشگاه ফটোগুলি ইশারা ইরান পিত্ত্তিক সংস্কৃতি ইউরোপ

با مشارکت রায়েজনি কুরগি ইরান অ্যাটালিয়া, নিউজ 18:30 রোজ বৃহস্পতিবার 8 নভেম্বর 2019 ম। (17 আগস্ট মাহ 1398) নামীশগাহ নিকعاریس বা শিরোনাম "اقوام و سرزمین های ریسنده: مسیرهয়ে চারগাছট মিয়ান ইরান ও আইতালিয়া", ران و سرزمین های ریسنده 

মাতেরা এবং শিরোনাম পিত্তিক সংস্কৃতি ইউরোপ সাল 2019 ম। দ্য নগরী برگزار می گردد ؛ پیش از این در سال ২০১ م ম। در شهر পেসকারা ؛ و متعاقباً در سال 2016 ম। দ شهহারে রম ও তেران ব্রপা গ্রدیده ؛ و کتاب مصور آن نیز با مشارکت رایزنی فرهنگی ইরান در ایتالیا انتشار یافته است।

ار مش مش مش مش در این در در در در در ، در در در فعالیت در ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، بخ بخ بخ بخ بخ بخ بخ بخ بخ بخ بخ بخ بخ بخ بخ بخ بخ بخ بخ بخ بخ بخ بخ بخ بخ بخ بخ بخ بخ بخ بخ بخ بخ بخ بخ ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران در ایران در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در بخ در بخ بخ بخ بخ بخ بخ بخ بخ بخ بخ بخ بخ بخ بخ بخ بخ بخ بخ بخ بخ بخ بخ بخ بخ بخ بخ بخ بخ بخ بخ بخ بخ بخ بخ بخ بخ بخ بخ بخ بخ بخ بخ بخ بخ بخ بخ بخ بخ بخ بخ بخ بخ بخ بخ بخ ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران است ؛ যদি در کنار برگزاری সামগ্রه برنامه فرهنگی "از مشهد تا ماترا" ؛ و پیگیری ধরেقاد پیمان خواهرخواندگی শহর های توس و মাতেরা ؛ نامگذاری متقابل خیابان هایی در دو شهر ؛ এবং ইনস্টল سردیس فردوسی در این شهر انجام یافته است।

برگزاری نشست مطبوعاتی طرح از مشهد تا ماترای رایزنی فرهنگی ইরান দ্য ایتالیا

افتتاح نمایشگاه ফটো شهرمشهد در ماترا

সূচনা সামগ্রه برنامه های فرهنگی از مشهد تا ماترا

 

ভাগ