دوره موزشی زبان فارسی رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا

چهل و شمشین دوره آموزشی ভাষা ফারসী রায়েজনী সংস্কৃতি ইরান আতিয়ালিয়া

† Ù ‡ Ù „Ùˆ ششم ی٠† Ø¯ÙˆØ ± Ù ‡ Ø Ù Ù… وزØیی²²Ø¨Ø§Ù † Ù Ø§Ø ± Ø Ø Ø§ÛŒØ²Ù † † ÛŒ Ù Ø ‡ Ù † Ú¯ÛŒ Ø§ÛŒØ ± † † Ø¯Ø ± ایتا٠„از از ± وز وز Ø´Ù † ب٠‡ Ù Ù… Ø§Ø ± Ú 7 Ù…। (2020 اس٠٠† د د Ù… ‡ 17) Ø¯Ø ± Ù… ØÙ „Ø ± ایز٠† Ù Ø ± Ù ‡ Ù † Ú¯ÛŒ Ø¯Ø ± ‡ Ø ± Ø ± Ù Ù… Ø ¢ غاز خوا٠‡ د شد شد

ای٠† Ø¯ÙˆØ ± Ù ‡ شا٠شام Ù „18 ساعت Ø ¢ Ù…… وزش است؛ Ú © Ù ‡ Ø¯Ø ± Ú † Ù ‡ Ø§Ø ± Ø³Ø · Ø Ù ... Ø¨ØªØ¯ÛŒØ ›Ù ... قد٠... اتی، Ù ... ØªÙˆØ³Ø · ØŒ Ùˆ Ù¾ÛŒØ´Ø ± ٠ت٠‡ (ج٠... عا 72 ساعت Ø ¢ Ù ... وزش ) Ø ›Ø¯Ø ± قال ب 12 ج٠„س٠‡ Ø Ø ¢ Ù… وزشی، Ø´Ù † ب٠‡ Ù ‡ ا، ب٠‡ ØªØ ± · · Ø Ø§Ø² ساعات 9Ø ›10.30Ø› 12Ø ›Ùˆ 14 ب٠‡ Ù… دت 1.5 ساعت (Ù ‡ Ø ± ج¹„ س٠‡) Ø ›ØªÙˆØ³Ø · Ù … Ø¯Ø ± س Ù Ø§Ø Ø³ÛŒ زبا٠زبا٠† Ø¨Ø ± Ú¯Ø²Ø§Ø ± Ù ... ÛŒ Ú¯Ø ± دد।

علاقه مندان به شرکت در این دوره, تا روز جمعه 6 مارچ 2020 م (16 اسفند ماه 1398) برای پیش ثبت نام فرصت داشته;। و آزمون تعیین سطح, ساعت 10 روز شنبه 7 مارچ در محل رایزنی فرهنگی برگزار می گردد।

هزینه ثبت نام در این دوره, مبلغ 100 یورو تعیین گردیده; و از فارسی آموزانی که در 80% ساعات آموزشی حضور داشته باشند; در جلسه پایانی, آزمون کتبی و شفاهی به عمل آمده; و برای فارسی آموزان حایز نمره قبولی, گواهی پایان دوره صادر می گردد।

46 তম ফারসি ভাষার কোর্স

ভাগ