اجرای اپرای عروسکی مکبس ভাষা ایتالیایی

اپرای عروسکی مکبث به زبان ایتالیایی روی صحنه می‌رود

گروه نمایش عروسکی آران ، اُپرای عروسکی "مکبث" প্রভাব শکس্পায়ার রা ؛ به کارگردانی بهروز غریب.পুর, রুর রেরার রানা - 27 দানা। সংগীত এন উপরা এবং আর্ক জিউসেপ্পে ভার্দি ؛ هيگ‌ساز شهীর ایتالیایی নির্বাচন গ্রিডাহ ؛ و خوانندگان অনলাইন জিউসেপে তাদেই ؛ জিওভান্নি ফিয়ান ؛ ব্রিজিট নেলসন ؛ এবং .. میب। এন ইফেক্টটি প্রিটার পুরষ্কার উপগ্রহ ত্রাহি সাহনা রা از کانون منتقدان تئاتر ইরান دریافت নমوده است। غریب پور پیشتر; اپراهای عروسکی رستم و سهراب; عاشورا; خیام; مولوی; سعدی; حافظ; و لیلی و مجنون را نیز به روی صحنه برده; و اپراهای عروسکی رستم و سهراب; عاشورا; و .. وی در ایتالیا نیز اجرا گردیده است ।

ভাগ