ابوالحسن حاتمی

ابوالحسن حاتمی (معمار - مترجم - فعال فرهنگی)

আবোলসান হাটামিدکتر ابوالحسن حاتمی (1327) در سال 1969 م। رهسپار ایتالیا گردید। وی در رشته معماری تحصیل نمود এবং از مسسین انجمن معماران এবং مهندسین ایرانی در ایتالیا بود (2011 م।)। এখানে ক্লিক করুন এবং এখানে ক্লিক করুন।

حاتمی در کنار فعالیت تخصصی خود ، অনুবাদ অনুবাদ آثار ایتالیایی زبان فارسی نیز اشتغال داشته است। برگردان ফারসি দু'সাহা দستانি কোদকান از نویسنده ایتالیایی جانی روداری গিয়ানী রোদারি ؛ এক کتاب از نویسنده ایرانی بیژن زرمندیلی با নাম "তবিস্তান বেরহম" এবং সমাহার দস্তান হায় কোটাহা আনা মারিয়া আরتزه আন্না মারিয়া অর্টিজ বা নাম "دریا ناپل را نمیبوسد" در কারنامه অনুবাদহ হায় ভি প্রকল্প দারদ।

شاخص ترین فعالیت حاتمی ، مساعی এবং در অবস্থান یک فعال فرهنگی است। হাতিমি যদি از مؤسسین انجمن فرهنگی ইরানী ایتالیایی “الفبا” در شهر রম বুদ است (২০০৮ ম।) ؛ و به لقب دبیر با انجین همکاری می نماید ؛ از رهغذر برنامه ریزی و اجراء یا مشارکت در پرپای همیش های پرشمار در معرفی فرهنگ و تمدن ایرانی به مخاطبان ایتالیایی; বারگزاری ইয়دمان آیین های ملی ایرانی ؛ রান্নাঘর ফিল্ম এবং এক্সিকিউটিজ এবং অন্যান্য নময়েশ হ্যাঁ এবং নময়েশگاه های معرف فرهنگ ইরান ؛ همراه برگزاری دوره های آموزشی ভাষা এবং সাহিত্য ফারসি এবং… نقش به سزایی در معرفی فرهنگ و نم نمشیشی زبان و

وی به عنوان یک فعال فرهنگی, نقش شاخصی در راهبری اعتراضات و مطالبات جمعی ایرانیان مقیم ایتالیا نیز داشته است که تهیه و انتشار طومار اعتراضی به نصب مجسمه نظامی شاعر پارسی گو در ویلا بورگه زه ভিলা Borgese شهر رم, به عنوان شاعر آذربایجانی و بدون اشاره به پارسی گو بودن وی نمونه ای از این فعالیت ها می باشد।

انجمن الفباوانرا بر طرح معرفی فرهنگ و تمدن ایرانی به دانش آموزان مدارس ایتالیا تمرکز نموده است که مشارکت با رایزنی فرهنگی ج.ا.ایران در ایتالیا در معرفی فرهنگ و تمدن ایرانی به 450 دانش آموز ایتالیایی در حاشیه نمایشگاهی ইরান در محل دائمی نمایشگاه های شهر رم ؛ و برپایی جلسات شاهنامه خوانی توسط نقالان کودک و نوجوان "سفیران صلح و دوستی" در مدارس رم با مشارکت "ভিত্তিক کودک" এবং رایزنی فرهنگی ج.ا.ایران در ایتالیا, نمونه هایی از فعالیت های اخیر این انجمن می باشد।

ভাগ
ইসলাম