دوره آموزشی زبان فارسی رایزنی فرهنگی ویژه کودکان ও نوجوانان

نخستین دوره آموزشی زبان فارسی رایزنی فرهنگی ইরান দারাইতালিয়া ভিজাহ কোদকান এবং نوجوان

رایزنی فرهنگی ইরান অিতালিয়া قصد دارد ؛ د دوره آموزش زبان ফারسی, ভিজাহ কোদকান ও نوجوانان, در قالب آموزش از راہ دور ، در فضای مجازی برمزار। পড়া চালিয়ে

পড়া চালিয়ে যান ...
دوره زبان فارسی رایزنی فرهنگی ভিউজাহ কোদকান এবং نوجوان

نخستین دوره آموزش از راہ دور فارسی رایزنی فرهنگی ভিজাহ কোদকান ও نوجوانان

رایزنی فرهنگی ইরান অিতালিয়া قصد دارد ؛ د دوره آموزش زبان فارسی ، ویژه কোদকান ও نوجوانان ، در قالب آموزش از راہ دور ، در فضای مجازی برگزار পড়া চালিয়ে

পড়া চালিয়ে যান ...